Het huurbedrag wordt geacht 80% te zijn voor het gebouw en 20% voor het meubilair

INTERNE REGELINGEN

Kinderspelen: Een reeks van binnenspelen (speelgoedauto's, speelhuisje, enz.) en buitenspelen (pingpongtafel-trampoline-hut-schommel, enz.) staan tot uw beschikking. Draag er zorg voor, bewaar ze en meld eventuele gebreken. Het gebruik van deze spellen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouders.

Schoonmaak en inventaris: Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de ontvangst die wij voor u reserveren en in het bijzonder aan de netheid van de accommodatie die wij u ter beschikking stellen. Aarzel niet om een inbreuk aan ons te melden, zodat we dit kunnen melden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Uit respect voor haar zou ik je willen vragen om alle vuilnisbakken leeg te maken en de toiletten schoon achter te laten.

Beddengoed: de matrassen worden beschermd door een fleece en een laken:
deze worden niet gewassen tussen elke verhuur. Bedlinnen dient u dus verplicht mee te nemen (als u het vergeet, zijn er enkele op aanvraag beschikbaar (was kost €7).

Verwarming, water en elektriciteit: De kosten van deze laatste zijn inbegrepen in de geadverteerde prijs. We constateren echter overmatig verbruik. Om dit principe te kunnen handhaven vragen wij u deze functies als ''goede vader'' te managen. Schakel in het bijzonder onnodige lampen uit en doe radiatoren uit tijdens het luchten.

Respect voor het milieu: de omgeving van Chaumont is uitzonderlijk, we zorgen ervoor dat het regelmatig wordt onderhouden en verbeterd. Zorg ervoor dat je het respecteert door niets rond te laten slingeren (zelfs geen sigarettenpeuken of papieren zakdoeken) en door de rust van de plaats te respecteren.

Wij danken u voor de zorg waarmee u het pand bewoont en blijven volledig beschikbaar voor alle informatie.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1. Erkenning door de Algemene Commissie voor Toerisme
De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed beantwoordt aan de bepalingen van het decreet van de directie van de Franse Gemeenschap van 12/07/82, genomen ter uitvoering van het decreet van 16/06/81 met betrekking tot landelijke verblijven, verblijven op de boerderij, gemeubileerde accommodatie en gastenkamers.

2. Gebruik van de gehuurde goederen
De huurder gebruikt het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming en als een goede vader. Als het aantal effectieve bewoners per verhuur groter is dan de capaciteit gespecificeerd in dit contract, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de extra mensen te weigeren zonder voorafgaande toestemming, of om een extra compenserende prijs te eisen. Elke schending van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van dit contract, in fout van de huurder, voor het bedrag van de huur die definitief door de eigenaar is verworven.

3. Voorwaarden voor het sluiten van dit contract
Bij online boeken en betalen dient het totaalbedrag direct volledig te worden voldaan
Bij een rechtstreekse boeking bij de eigenaar buiten internet om, betaalt de huurder de aanbetaling (25%) binnen dezelfde periode. Het saldo is betaalbaar 30 dagen voor inwerkingtreding op bankrekening BE05 7320 3733 7775 (CBC – BIC CREGBEBB). De borg van 200 euro dient bij aankomst te worden gestort. Als het vaste bedrag van de kosten niet eerder is betaald, wordt dit in mindering gebracht op de borg.
Als de eigenaar het hem toekomende exemplaar van het contract of de aanbetaling niet binnen de termijn ontvangt, kan hij de reservering als geannuleerd beschouwen.
De huurder kan het contract zonder vergoeding ontbinden indien het niet naar behoren is ingevuld door de eigenaar, totdat hij de gehuurde goederen in bezit heeft genomen.

4. Annulering - voortijdig vertrek:  
Elke annulering moet per aangetekende brief of per e-mail bevestigd worden.De huurder kan, met instemming van de eigenaar, elke persoon vervangen die akkoord gaat met het contract onder dezelfde voorwaarden. In dit geval wordt de borg geacht te zijn betaald door de vervangende huurder. De huurder kan zijn genot ook overdragen aan elke door de eigenaar goedgekeurde persoon, ook tijdens de looptijd van het contract, terwijl hij persoonlijk gebonden blijft aan zijn verplichtingen jegens de eigenaar. In andere gevallen wordt een vergoeding gevraagd, deze vergoeding wordt verhoogd tot:
• geen kosten % van de prijs van het verblijf indien de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.
• 10% van de prijs van het verblijf indien de annulering 30 tot 15 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.
• 25% van de prijs van het verblijf als de annulering 14 tot 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt
* 50% van de prijs van het verblijf bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor aanvang van het verblijf
* 100% bij annulering 2 dagen voor aanvang van het verblijf of bij no-show op de verblijfplaats.

Het voortijdig vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, houdt geen enkele terugbetaling - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf in.

5. Stand van zaken
Aan het begin en aan het einde van het verblijf wordt een snelle inventarisatie van de uitrusting van het gehuurde uitgevoerd. Het gehuurde moet voldoen aan de beschrijving in de jaargids van Gîtes de Wallonie en/of de inventaris. de huurder moet elke fout binnen 24 uur melden om niet verantwoordelijk te worden gehouden.
De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat terug te geven als toen het in bezit werd genomen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade. Elk verschil of afwijking moet worden gemeld aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger, uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst.

6. Aansprakelijkheid – verzekering
De huurder betrekt het pand als een goede vader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het gehuurde, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de eigenaar alle kosten veroorzaakt door zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe om eventuele schade te melden.Door de gite te huren, is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
De eigenaar heeft een non-recourse clausule van de vennootschap op de huurder onderschreven.

7. Storting
Voor aankomst of bij aankomst wordt naast het saldo van de huur een borg gevraagd door de eigenaar. Het bedrag ervan wordt door laatstgenoemde vrijelijk vastgesteld. Dit moet in dit contract worden gespecificeerd. De borg dient contant te worden betaald bij aankomst of per bank tegelijk met de huur.
Het wordt niet gebruikt om de kosten te betalen; het zal worden gestort op de financiële rekening die door de huurder op de voorkant van dit contract is vermeld binnen 10 werkdagen na het einde van het verblijf, maar met aftrek van de kosten van eventuele reparaties aan de accommodatie en verslechtering die zal zijn aangetekend door middel van een door beide partijen medeondertekende inventaris van het pand. In het geval dat de huurder gebruik maakt van zijn familiale verzekering, zal de eigenaar de borg behouden tot de vergoeding van de schade door de verzekering.Hij zal dan de telling uitvoeren en het teveel betaalde terugbetalen

8. Kosten
De kosten zijn verschuldigd aan het einde van het verblijf.

9. Respect voor de buurt en het milieu
De huurder verbindt zich ertoe een gedrag aan te nemen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, verschillende uitrustingen, enz.

10. Geschillen
Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw is gelegen bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC

1. OBJECT
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen gemaakt bij onze vestiging, met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.
2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is. De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen (behalve toeristenbelasting), toeslagen en andere heffingen.Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVEREN
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd.Hij erkent de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit opzicht niet kan worden ingeschakeld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

5. RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie: invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en tot slot de validatie van de reservering door de klant.

6.BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN RESERVERING
De boekingstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging samen. waar de klant zijn klachten kan indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:

  • accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
  • van een transport,
  • een autoverhuur,
  • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten.

8. RESPECT VAN PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract.We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens.Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.